Sättra samfällighet i Roslagen .

Trädfällning och hantering av ris - grenar/kvistar

 

Trädfällning på föreningens mark

 Trädfällning på föreningens mark får endast ske i samråd med skogsansvarig i styrelsen som ska ge sitt skriftliga godkännande. Debitering: 200kr/träd. Trädfällning ska ske av certifierad skogsarbetare, godkänd firma eller av styrelsen utsedda personer. Man är ansvarig för att ta om hand ved och ris själv.

Om träd behövs ta ner pga säkerhetsrisk, bekostar samfälligheten detta.

Vägområde i anslutning till tomt

Detta vägområde avseende båda dikesrenarna skall enligt ordningsreglerna hållas rent från vegetation av tomtägaren. På grund av tidigare tomtägares brist på röjning eller medvetet skapat insynsskydd kan det på nuvarande tomtägares eller föreningens initiativ vara aktuellt med trädfällning. I så fall utförs trädfällningen av tomtägaren på dennes bekostnad.

Om tomtägaren inte tar initiativ till detta och om träd medför trafikhinder eller hinder för vattenavrinning utförs fällningen av föreningen på dess bekostnad. Då påminns tomtägaren om dennes skyldighet att bortta eventuella återstående träd inom vägområdet.

Vägområde utan anslutning till tomt och skogsmarken

Trädfällningen utförs på grund av trafikfara, eller av risk för att träd på grund av ålder eller storm riskerar att falla in på väg eller tomter. Trädfällningen utförs och bekostas av föreningen utom i de fall då föreningen saknar intresse av att fällningen utförs.
Exempel på dessa fall kan vara att tomtägaren vill ha ett ökat ljus- och solinsläpp på tomten. Ett annat exempel är att tomtägaren i motsats till föreningen bedömer att det finns risk för att träd på grund av storm eller ålder faller på tomtens byggnader.
I dessa fall utförs fällningen av föreningen men bekostas av tomtägaren.

Träd vid elledningar – tag kontakt med Vattenfall

Om träd tas ned på föreningens mark utan godkännande av styrelsen/skogsansvarig debiteras en straffavgift om 700 kr. Observera att stormfällda träd får man ta om hand om utan godkännande.

 

Hantering av ris - grenar/kvistar

Om du har ris som du vill bli av med kan detta läggas i Gräsdalen, se karta nedan. Det är viktigt att följa var och vad du som kan läggas där.

vänster sida kan man lägga ris, se bild. Detta för att flisen skall få plats. Obs! endast grenar /kvistar EJ jord, då vägrar de att flisa. Ris kan läggas upp till 4 meter högt.