Sättra samfällighet i Roslagen .

Trädfällning på föreningens mark

 

Trädfällning på föreningens mark får endast ske i samråd med skogsansvarig i styrelsen .

 

Vägområde i anslutning till tomt

 

Detta vägområde avseende båda dikesrenarna skall enligt ordningsreglerna hållas rent från vegetation av tomtägaren. På grund av tidigare tomtägares brist på röjning eller medvetet skapat insynsskydd kan det på nuvarande tomtägares eller föreningens initiativ vara aktuellt med trädfällning. I så fall utförs trädfällningen av tomtägaren på dennes bekostnad.

Om tomtägaren inte tar initiativ till detta och om träd medför trafikhinder eller hinder för vattenavrinning utförs fällningen av föreningen på dess bekostnad. Då påminns tomtägaren om dennes skyldighet att bortta eventuella återstående träd inom vägområdet.

 

Vägområde utan anslutning till tomt och skogsmarken

 

Trädfällningen utförs på grund av trafikfara, eller av risk för att träd på grund av ålder eller storm riskerar att falla in på väg eller tomter. Trädfällningen utförs och bekostas av föreningen utom i de fall då föreningen saknar intresse av att fällningen utförs.
Exempel på dessa fall kan vara att tomtägaren vill ha ett ökat ljus- och solinsläpp på tomten. Ett annat exempel är att tomtägaren i motsats till föreningen bedömer att det finns risk för att träd på grund av storm eller ålder faller på tomtens byggnader.
I dessa fall utförs fällningen av föreningen men bekostas av tomtägaren.

 

Träd vid elledningar – tag kontakt med Vattenfall.

 

Om träd tas ned på föreningens mark utan godkännande av styrelsen/skogsansvarig debiteras en straffavgift om 700 kr. Observera att stormfällda träd får man ta om hand om utan godkännande.